Obchodné podmienky

Luxusné Elektro.sk

Váš nákup

zákaznícky účet:

Ponuka tovaru

Chcete dostávať novinky?

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto záväzné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.luxusni-elektro.cz. Tieto podmienky popisujú a upravujú vzájomný obchodný vzťah medzi predávajúcim, ktorý prevádzkuje tento internetový obchod, na strane dodávateľa a kupujúcim (ďalej taktiež zákazníkom) na strane odberateľa. Prevádzkovateľom je M&P invention, s.r.o., Strossmayerovo nám. 1297/9, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČ: 28928644, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, spisová značka: C 153709. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník" ). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom, z č. 513/1991 Sb., všetko v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva. Spotrebiteľskou zmluvou je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iná zmluva, kde zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Dodávateľ (predávajúci). Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná vrámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je ním podnikateľ, ktorý priamo či prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ. Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná vrámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo osoba (fyzická osoba), ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ (ďalej len "kupujúci"), je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a ktorá nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

3. Informácie o uzatvorení zmluvy a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy.Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku.

Zmluva je uzatváraná v českom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, je možné zmluvu uzatvoriť i v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zreteľné z procesu objednávania v internetovom obchode www.luxusni-elektro.eu.

4. Objednávka

Všetká prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

Objednanie tovaru sa uskutočňuje odoslaním objednávkového formulára (nákupného košíka) alebo emailu s príslušnými údajmi (meno a priezvisko zákazníka, dodacia adresa + telefón - pre prípadnú komunikáciu s dopravcom, druh, množstvo) na adresu info@luxusni-elektro.eu. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožňené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní objednávky. Odoslaním objednávky súhlasíte s týmito podmienkami a s uvedenými platobnými podmienkami. Objednávka je záväzná! Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty, ktorú uviedol kupujúci v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho). Odstúpenie od objednávky je možné iba po telefonickej konzultácii s predávajúcim. Pokiaľ dojde k stornovaniu objednávky uvedeným spôsobom, predávajúci túto skutočnosť potvrdí kupujúcemu emailom.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri zatváraní zmluy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nlíšia od základnej sadzby.

1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodavateľom na stránkach, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim  - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. toto prijatie dodavateľ neodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutou zmluvou  (vrátane dohodnutej ceny) ije možné zmeniť alebo zrušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

5. Cena tovaru

Uvedené ceny sú koncové ceny vrátane DPH 21 % a recyklačného poplatku - Poplatok za historický elektroodpad - PHE.

Tento poplatok je kupujúcemu oznámený transparentým spôsobom už pri prvej informácie o cene ponúkaného tovaru, u ktorého je tento poplatok vyberaný a nemôže tak byť vzbudené zdanie, že cena je nižšia, než aká je v skutočnosti. Ak sa vzťahuje na výrobok poplatok za autorské odmeny podľa vyhlášky č.488/2006 Sb., je už zahrnutý v cene.

Kupujúci má možnosť sa pred vytvorením objednávky zoznámiť so skutočnosťou, počas akej doby zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

6. Platobné podmienky

Tovar možno uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

o V hotovosti

o Dobierkou

o Vopred bankovým prevodom

Tovar bude odoslaný v najbližšom možnom termíne po pripísaní čiastky na náš účet. Ak nebudeme môcť z nejakého dôvodu tovar doručiť, ihneď Vám čiastku na Váš účet prevedieme spať. Do plného uhradenia faktúry je tovar majetkom obchodu www.luxusni-elektro.eu.
Číslo nášho účtu: 2181919399/0800 (Česká sporiteľňa a.s.)

o Na splátky

7. Dodacie podmienky

Tovar zasielame prostredníctvom spoločnosti Toptrans, podľa rozmerov a váhy výrobku. Cena dopravy v Českej republike a v Slovenskej republike sa odvíja od aktuálnych cenníkov dopravcov. Tie nájdete na http://cs.luxusni-elektro.eu/dodaci-podminky-1/.

AKCIA: Pri objednaní dvoch a viacerých produktov naraz poskytujeme dopravu v Českej republike zadarmo!

Termín dodania

Dostupnosť tovaru vyjadruje, kedy bude tovar k dispozícii v našej prevádzkarni. Expedícia je potom doba medzi odoslaním dostupného tovaru formou zásielky z našej prevádzkarne a jej doručením k zákazníkovi (podľa podmienok prepravcu je bežná doba doručenia zásielky do 24 hodín následujúceho pracovného dňa).

Termín dodania je uvedený u každého výrobku, maximálny termín dodania je 8 týždňov.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru spôsobené zo strany dopravcu alebo zo strany našich dodávateľov.

Doručenie tovaru dopravcom

Dopravu zaisťujeme za prvé uzamykateľné dvere, za poplatok tiež ponúkame doručenie tovaru až do bytu.

Dopravu zaisťuje 1 vodič, tzn. že pri objednaní tažších zásielok je nutná Vaša pomoc pri prevzatí tovaru.

Prevzatie tovaru kupujúcim

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný tovar dodaný predávajúcim skontrolovať ihneď po prevzatí a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o závadách. Predíde tak neskorším komplikáciám s prípadnou reklamáciou vady veci, ktorá vznikla pri jej preprave. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrďuje vonkajšie nepoškodenie zásielky pri dodaní. Vonkajšia nepoškodenosť zásielky pri prevzatí je predpokladom nepoškodenia veci pri preprave.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nie je povinný previesť prehliadku tovaru pri prevzatí ako kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Avšak v jeho vlastnom záujme je mu táto prehliadka doporučena, pretože tak môže predísť prípadným sporom pri uplatnení reklamácie tovaru poškodeného prepravou. Svoje výhrady k dodanému tovaru môže uviesť do prepravného dokladu. Spotrebiteľ môže odmietnuť prevziať tovar, ktorý je v rozpore s kúpnou zmluvou. Uplatnením rozporu s kúpnou zmluvou (pri prevzatí alebo po ňom) nie je vylúčené súbežné uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy do 14tich dní.

8. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

8.1.     Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nejde mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu skazeniu, ako i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúplnej zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

8.2.     Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 8.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iného na adresu prevádzkovateľne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

8.3.     V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa 8.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi od zmluvy kupujúci, kupujúci nesie zodpovednosť za náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

8.4.     V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 8.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak od zmluvy odstúpi kupujúci, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

8.5.     Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8.6.     Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V tomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

8.7.     Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu i darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovaciou podmienkou, že ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto daru účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

Tovar zašlite na našu adresu (doporučujeme tovar poistiť) - v žiadnom prípade nie na dobierku.

ADRESA:

M&P invention,s.r.o.

Badeniho 1

160 00 Praha 6

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČ na nákupnom doklade), právo na odstúpenie Vám nevzniká.

Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť nižšie priložený vzorový formulár.

Ustanovenie zákona týkajúceho sa práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy však nejde chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je  možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúnu cenu. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vráti iba takto zníženú kúpnu cenu.

9. Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv s chybného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (primárne ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Upresnene predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

- má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe uskutočnenej reklamy,

- sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

- tovar zodpovedá akosti alebo poskytnutej zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola jakosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

- tovar vyhovuje požiadavkam právnych predpisov.

Ustanovenia vyššie uvedené sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru, na vadu zodpovedajúcu miere pužívania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ktorá vyplýva z povahy tovaru.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať i dodanie novej veci bez vady, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže postrebiteľ požadovať iba výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takomto prípade má spotrebiteľ i právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vady, na výmenu jej súčasti alebo opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vady, vymeniť jej súčasti alebo vec opraviť, tiež v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v primeranej dobe alebo že by dohodnutie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo znažné problémy.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil

Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v nej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Za okamik uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môžu upraviť reklamačné predpisy predávajúceho.

10. Záručná doba

Ak nie je v záručnom liste uvedená dlhšia záručná doba, spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktoré sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa to za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Väčšinu tovaru môžete reklamovať v najbližšom servise danej značky.

Výnimku tvoria chladiace spotrebiče pre komerčné použitie od značiek Icematic, Juka, LTH, Liebherr, NORDLINE, Vestfrost, Tefcold, Polair, kávovary Jura, malá stolní gastro zařízení NORDline a spotřebiče Kitchenaid kde je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená na 12 mesiacov. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre neho platí podľa zákona.

K spotrebičom Liebherr je možné využiť predĺženú záruku 2 +3 roky bezplatný servis (u profi chladenie 1 rok + 4 roky bezplatný servis), predĺžená záruka sa riadi podmienkami spoločnosti MC tree as, ktorá je garantom záruky (pozri info u predajcu).

Ak je pri výrobku zdarma ponúknutá akákoľvek forma predĺženej záruky, pripadne je u produktu uvedený symbol (ikonka) predĺženej záruky. Tento symbol (popisok) je iba informatívneho charakteru a nenaznučuje presný typ predĺženej záruky ani jej lehotu. Konkrétne podmienky záruky Vám individuálne vysvetlíme na požiadanie.

Pre uznanie reklamácie u servisných partnerov danej značky je nutné preukázať uzavrenie kúpnej zmluvy a to najlepšie predložením kúpneho dokladu (faktúry).

Záručná doba začína bežať od prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začínať bežať nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej zvyčajným používaním.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy má spotrebiteľ toto právo uplatniť, čo je obsahom reklamácie a jaký spôsob vybavenie reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenie reklamácie, vrátane potvrdenia o poskytnutej oprave a dobe jej trvania, prípadne písomné oddôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje i na iné osoby určené k poskytnutiu opravy.

11. Záverečné ustanovenia

Upozorňujeme, že informácie o tovare a službách na stránkach tohoto internetového obchodu sú preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné či technické nepresnosti. Môžu sa taktiež kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Jednako len sa týmto nezbavujeme svojej povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov a služieb.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmito stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenie, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Fotografie na stránkach majú iba ilustračný charakter, taktiež nie je vylúčená farebná odlišnosť tovaru na fotografiách od skutočnosti.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podob a nie je prístupná.

Tieto obchodné podmienky a reklamačné predpisy sa stávajú platnými a účinnými 01.01.2014. Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.